Sinds augustus 2007 huurt de huurder van Ymere, de verhuurder, een woning in het Chicago complex te Amsterdam. Ymere heeft in de huurovereenkomst opgenomen dat het niet is toegestaan om een schotelantenne aan de woning aan te brengen. De Portugese huurder had toch een schotelantenne aan de woning aangebracht, omdat hij Portugese zenders wilde ontvangen. De huurder stelt dat hij voeling wil houden met de Portugese taal en cultuur. Ymere heeft de huurder meerdere malen verzocht om de schotelantenne te verwijderen, maar de huurder heeft hier geen gehoor aan gegeven. Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het belang van de verhuurder om het schotelverbod te handhaven en het belang van de huurder op vrije nieuwsgaring. In de tussenvonnissen in juni 2011, november 2011 en juni 2012 en in het eindvonnis op 27 november 2012 heeft de kantonrechter bepaald dat het belang van de huurder zwaarder weegt. De verhuurder is in hoger beroep gegaan.

Op 16 december 2014 spreekt het Hof Amsterdam zich uit over de onderhavige zaak. Ymere stelt dat het belang om geen ontsierende schotelantennen op het gebouw te hebben zwaarder weegt dan het belang van de huurder. Bovendien kan de huurder volgens Ymere de zenders ook via het internet streamen, waardoor het recht op vrije nieuwsgaring van de huurder niet wordt geschonden door het schotelverbod. Het Hof gaat mee met Ymere en overweegt dat het internet voldoende mogelijkheden biedt om de Portugese programma’s (terug) te kijken. Hiermee kan de huurder voldoende voeling houden met de Portugese taal en cultuur. Het Hof erkent dat de via het internet gestreamde programma’s soms van mindere kwaliteit zijn, maar dat dit kwaliteitsgebrek niet zodanig ernstig is dat feitelijk de programma’s niet bekeken zouden kunnen worden. De beschikbare alternatieven doen volgens het Hof geen wezenlijke afbreuk aan het recht op vrije nieuwsgaring van de huurder. Bovendien was de huurder voor het ondertekenen van de huurovereenkomst bekend met het schotelverbod en heeft hij hiermee ingestemd toen hij de huurovereenkomst heeft ondertekend. Het Hof erkent dat het Chicago complex gelegen is op een beeldbepalende locatie aan het IJ in Amsterdam en als oud havenpakhuis een strakke architectuur heeft. Deze architectuur wordt doorbroken door de aanwezigheid van schotelantennen, die daardoor als ontsierend kan worden ervaren. Hierdoor heeft Ymere een redelijk belang om zich op esthetische gronden te verzetten tegen de aanwezigheid van schotelantennen. Dit bezwaar komt volgens het Hof extra gewicht toe, omdat is gebleken dat na de plaatsing van de schotelantenne door gedaagde meerdere bewoners van het complex een schotelantenne hebben geplaatst. Alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen leiden ertoe dat het Hof in het kader van art. 10 EVRM heeft geoordeeld dat de belangenafweging uitvalt in het voordeel van Ymere. Het belang van Ymere bij handhaving van het schotelverbod weegt zwaarder dan het belang van de gedaagde op vrije nieuwsgaring. Het Hof oordeelt dat de huurder de schotelantenne zal moeten verwijderen.