Bij de rechtbank Midden-Nederland deed zich op 21 februari 2014 een geval voor waarbij de vraag opkwam of de opzeggingsgrond zich beperkt tot de grond waarop de vergunning is verleend. Verhuurder had een vergunning om de woning op grond van artikel 15 sub c Leegstandwet te verhuren. Dit artikel houdt in dat de woonruimte tijdelijk verhuurd mag worden, voordat de woning afgebroken of gesloopt zal worden. De verhuurder wilde de woonruimte nu gaan gebruiken als ‘hotel woning’ voor haar (andere) huurders waarvan de woningen worden gerenoveerd. Zodoende heeft de verhuurder de huurovereenkomst met de huidige huurders opgezegd, waarbij ze zich aan de minimale opzegtermijn van drie maanden hebben gehouden.

De huurders stellen dat in geval van een vergunning van de Leegstandwet de huurovereenkomst slechts opgezegd mag worden op grond waarvan de vergunning is verleend. Volgens hen mag de huurovereenkomst dus enkel worden opgezegd als de woning daarna daadwerkelijk gesloopt zal worden, waar in het onderhavige geval geen sprake van is. De verhuurder zegt daarentegen dat de vergunning van de Leegstandwet meebrengt dat de huurders geen huurbescherming genieten. Zij stellen dat ze de huurovereenkomst op elke grond mogen opzeggen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat uit de tekst van de Leegstandwet niet volgt dat opzegging van de huurovereenkomst slechts mogelijk is op grond waarvan de vergunning is verleend. De Leegstandwet wil voorkomen dat een eigenaar van een leegstaande woning in afwachting van voorgenomen sloop of vernieuwbouw niet tot tijdelijke verhuur overgaat, omdat hij vreest dat dan een beroep op de wettelijke huurbescherming het realiseren van zijn plannen onmogelijk maakt. Een beperking van de opzeggingsgrond tot de grond waarop de vergunning is verleend strookt niet met dat doel. Bovendien heeft de verhuurder de minimale opzegtermijn van drie maanden in acht genomen en staat vast dat de woning op redelijke termijn zal worden gesloopt. De verhuurder mag de huurovereenkomst in dit geval opzeggen en het beroep van de huurders wordt afgewezen.